Scoter
Thomas Bewick (1753-1828)
Scoter    c. 1804
5.6 x 8.4 cm
EAG 90.41.118