Shearwater
Thomas Bewick (1753-1828)
Shearwater    c. 1804
4.5 x 7.7 cm
EAG 90.41.090