Ibis
Thomas Bewick (1753-1828)
Ibis    c. 1804
7 x 7.6 cm
EAG 90.41.026