Otter
Thomas Bewick (1753-1828)
Sea Otter    c. 1790
3.8 x 7.3 cm
EAG 90.39.210