Shrew Mouse
Thomas Bewick (1753-1828)
Shrew Mouse    c. 1790
2.3 x 6 cm
EAG 90.39.174