Tailless Marmot
Thomas Bewick (1753-1828)
Tailless Marmot    c. 1790
2.6 x 7.3 cm
EAG 90.39.163