Akouchi
Thomas Bewick (1753-1828)
Akouchi    c. 1790
2.6 x 7.1 cm
EAG 90.39.149