Agouti
Thomas Bewick (1753-1828)
Agouti    c. 1790
3 x 7.1 cm
EAG 90.39.148