Goat of Angora
Thomas Bewick (1753-1828)
Goat of Angora    c. 1790
5.2 x 7.3 cm
EAG 90.39.038