Wallachian Sheep
Thomas Bewick (1753-1828)
Wallachian Sheep    c. 1790
5.3 x 7.3 cm
EAG 90.39.033